E点宝产品安装包
文件名 大小 备注 操作
vc_redist.x86.exe 14MB win7必装
DoNetFrameWork4-61.zip 65MB win7必装
windows6.1-KB976932-X86.zip 524MB win7必装
ChromeSetup.exe 2MB 谷歌浏览器
附件1:【好搭档打印机驱动】.zip 9MB
附件2:好搭档打印机修改IP工具.rar 278KB 网线连接好搭档打印机,在安装驱动前,必须修改IP
windows6.1-KB976932-X64.exe 904MB win7必装-64位
POS_Printer_Driver_Setup_V11.3.0.0.exe 3MB 好搭档打印机最新驱动(推荐)
芯烨打印机安装说明.zip 7MB
BusiClientSetup.msi 68MB